U bent hier:  Home > Meeuwenoverlast > Overlast beperken
Nederlands | Français | Deutsch

Meeuwenoverlast

Onaangename meeuwentrekjes

Wat kan jij doen om hinder te voorkomen?


» VERVUILING DOOR AFVAL

Op zoek naar voedsel pikken meeuwen plastic vuilniszakken kapot of halen ze open vuilnisbakken leeg. Het vuile straatbeeld ergert voorbijgangers en is nadelig voor het toerisme. Daarnaast zijn ook de uitwerpselen van meeuwen vies: ze bevuilen daken, auto’s, trottoirs en... mensen.

Wat kan jij doen?

Zet plastic vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten.
Geen vrijliggend afval, geen overlast. Sluit vuilnisbakken zoveel mogelijk af.

» GEKRIJS

Net zoals de wind en de golven hoort het gekrijs van de meeuwen bij de sfeer van de kust. Tijdens het broedseizoen, vooral op het ogenblik dat de jongen uitvliegen, kan het gekrijs evenwel storend overkomen. Dan gedragen de oudervogels zich van ’s ochtends vroeg heel luidruchtig en agressief om hun kroost te beschermen. Eind augustus zwermen zowel de jonge als de oude meeuwen uit en is de lawaaioverlast voorbij.

Wat kan jij doen?

1) Voorkom nestvorming op het dak, als het gekrijs je ergert

Enkele tips voor preventieve maatregelen:

 • Betreed regelmatig je dak of tuin, in het bijzonder van april tot eind juni.
  Je storende aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk voor meeuwen om er een nest te bouwen;
 • Zorg voor een glad dakoppervlak zonder obstakels, zodat er zich geen nestmateriaal kan opstapelen;
 • Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak;
 • Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen (zie tekening) plaatsen in hoge dichtheid, vooral op platte of licht hellende daken die geschikt zijn voor nestvorming.
 • Kabels of draden op risicoplaatsen (vlakke of lichthellende daken) zijn wel niet zo effectief tegen nestvorming, maar verhinderen dat meeuwen er komen rusten of slapen. Daardoor komen er minder uitwerpselen op het dak terecht. De kabels worden best parallel aan elkaar (met een tussenruimte van 25 cm) en evenwijdig met het dak geplaatst. Ook hoge uitkijk- of rustplaatsen, zoals de nok van een schuin dak, kunnen op een vergelijkbare manier ongeschikt gemaakt worden als zitplaats.
 • Op moeilijk toegankelijke platte daken kunnen netten een hulpmiddel zijn.
  Dit gaat soms gemakkelijker dan het spannen van draden. Ze zijn wel duur en ogen niet altijd mooi. Kies daarom een neutrale kleur.
  Een ander nadeel is dat vogels er in verstrikt kunnen geraken. Een net met maaswijdte van ongeveer 75 millimeter is geschikt om een meeuw te weren en het risico om verstrikt te geraken is gering.

Netten, pinnen of kabels moeten vakkundig geplaatst en regelmatig onderhouden worden. Waak er ook over dat je dak ook mooi blijft en niet het uitzicht krijgt van een versterkte burcht. Heb aandacht voor de kleurkeuze en de visuele impact op de omgeving. Hou er rekening mee dat meeuwen beschermde vogels zijn: de maatregelen mogen enkel voor of na het broeden genomen worden.

2) Vernietig nooit eieren

Niet alleen omdat meeuwen beschermde vogels zijn, maar gewoon omdat het niet helpt. De vogels leggen gewoon nieuwe eieren. Dat ligt in hun natuur.

3) Meld pogingen tot nestvorming

Pogingen tot nestvormingen melden kan via deze link
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer wil de plaats en de mogelijke vorm van storend meeuwengedrag kennen.

» AGRESSIE

Meeuwen zijn relatief grote vogels, met een brutale blik. Om een hapje mee te pikken, durven ze zich al eens vrijpostig te gedragen. Hun vlucht heeft dan soms de schijn van een aanval. In het broedseizoen, van april tot augustus, kan de beschermreflex van aanvliegende oudervogels in de directe buurt van hun legsel of jongen soms gevaarlijk zijn.

Wat kan jij doen?

Voeder de meeuwen niet. Ze lijden zeker geen honger en etensresten trekken ook ongedierte (ratten) aan. Meer nog: het voederen van meeuwen is zelfs bij wet en politiereglement verboden. In sommige kustgemeenten staan er hoge geldboetes op. Oostende geeft de hoogste boetes (€ 250), maar ook in Knokke-Heist (€ 125), De Panne (€ 60) en Blankenberge (37 euro) moet je diep in de buidel tasten.
Wordt er bij jou in de buurt toch gevoederd, hang dan deze affiche PDF (.PDF, 0.2 MB) voor het raam.


En tenslotte: blijf, waar mogelijk, uit de buurt van meeuwennesten.


Wat kan de gemeente doen om hinder te voorkomen?

 • Harde en afgesloten vuilnisbakken voorzien op openbare plaatsen. Steviger vuilniszakken helpen immers niet. Een test met afvalzakken door Horizon net.
 • De tijd tussen het buitenzetten en ophalen van vuilniszakken zo kort mogelijk houden.
 • Aangepaste afvalophaling aanbieden voor toeristen en tweedeverblijvers, zoals ondergrondse containers of nachtophaling.
 • De vaak overvolle vuilnisbakken op het strand tijdig leegmaken.
 • Duidelijke informatie verschaffen (bv. via borden en affiches PDF (.PDF, 0.2 MB)) over correct gedrag en voederverbod.
 • Strenger optreden tegen het voederen van meeuwen.
 • Verkrotting en leegstand controleren en tegengaan, om daar ongewenste nestvorming te voorkomen.
 • Actieve maatregelen nemen om broedpogingen te verhinderen op plaatsen waar ongewenst.
 • Inwoners en tweedeverblijvers ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen om nestvorming te vermijden.
Overlast beperken


Hoe pinnen plaatsen? Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen plaatsen in hoge dichtheid


Affiche meeuwenoverlast